Ubezpieczeniowa Kancelaria Brokerska

Pomoc w odszkodowaniach i likwidacji szkód

Występujemy w imieniu osób, które ucierpiały w zdarzeniach losowych, wypadkach, lub nie uzyskały odszkodowania za utratę majątku.

Po wstępnej analizie przybliżamy wysokość należnego zadośćuczynienia, oraz określamy dalsze etapy procesu odszkodowawczego.

Etap przedsądowy od 12 do 25 % odzyskanego odszkodowania

• bezpłatne konsultacje wstępne,

• analiza dotychczasowego przebiegu procesu,

• pomoc w kompletacji dokumentacji,

• weryfikacja przyznanego odszkodowania i uzyskanie dopłaty,

• w przypadku odmowy wypłaty przez Ubezpieczyciela, poprowadzenia procesu odwoławczego,

• kosztorysowanie wysokości należnego odszkodowania (przy współpracy rzeczoznawców).

 

Pomoc nasza polega m.in. na:

• Ocenie rozmiaru szkody,

• Sformułowaniu roszczenia i kompletacji dokumentów,

• Zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela,

• Informowanie Klienta o postępie likwidacji szkody,

• Ocenie zgodności decyzji z warunkami umowy,

• W przypadku odmownej decyzji, poprowadzenie procesu odwoławczego.

Dla Klientów obsługiwanych przez UKB Leofal w zakresie ubezpieczeń, pomoc w procesie likwidacji szkód do pierwszej decyzji Ubezpieczyciela w sprawie szkody, jest bezpłatna.

Reprezentujemy Klienta w trakcie likwidacji prowadzonej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Pomoc w likwidacji szkody rozpoczyna się z chwilą powiadomienia nas o zdarzeniu.

Etap sądowy

• obsługa prawna w porozumieniu z kancelaria prawną, -prowizja negocjowana indywidualnie

W przypadku zaniżenia odszkodowania,bądź nie wypłacenia należnej poszkodowanemu kwot, pomożemy wnieść pozew o odszkodowanie.
Powództwo wymaga opłaty chyba, że wnosimy o zwolnienie od kosztów sądowych. Zgodnie z art. 1262 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Opłaty sądowe w sprawie o odszkodowanie za np. wypadek komunikacyjny jest stosunkowa i wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Opłata sądowa nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 100 000 zł. Gdy nie stać nas na jej uiszczenie, należy wraz z pozwem złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów, do którego należy załączyć oświadczenie o stanie majątkowym wraz z dokumentami udowadniającymi naszą sytuację majątkową.

•pokrycie kosztów rehabilitacji lub wsparcie finansowe Klienta w określonych i uzasadnionych przypadkach.

Top