Ubezpieczeniowa Kancelaria Brokerska

Zamówienia publiczne

UCZESTNICZYMY W PRZETARGACH NA UBEZPIECZENIA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Poza standardową obsługą ubezpieczeniową występujemy jako biegły lub pełnomocnik w przetargach publicznych

Nasze działania w tym obszarze obejmują w szczególności:

A. przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego:

 • dokumentów szacowania
 • propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia waraz z usadnieniem
 • projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym określenia warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, oraz przedmiotu postępowania
 • projektu innych dokumentów wymaganych dla danego trybu postępowania między innymi: zaproszenia do udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert, zaproszenia do negocjacji albo zapytania o cenę,
 • ogłoszenia wymaganego dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i wartości zamówienia.

B. przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności:

 • udzielanie wyjaśnień dotyczących treści specyfiakcji istotnych warunków zamówienia,
 • prowadzenie negocjacji z wykonawcami, w przypadku gdy dokonano wyboru trybu udzielania zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
 • dokonanie otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w przypadku wyboru trybu postępowania: przetargu ograniczonego bądź negocjacji z ogłoszeniem,
 • dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu stawianych wykonawcom w oparciu o przedłożone dowody i oświadczenia oraz wnioskowanie do kierownika zamawiającego o wykluczenie wykonawców, w przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 • dokonanie otwarcia ofert,
 • wnioskowanie do kierownika zamawiającego o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawą,
 • dokonanie oceny ofert nie podlegających odrzuceniu,
 • przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wystąpienie o unieważnienie postępowania.

Całkowity koszt ww. usług związanych z przygotowaniem przetargu zostanie pokryty z prowizji brokerskiej, otrzymanej od zakładu ubezpieczeń, w którym zostaną ulokowane ubezpieczenia Klienta.

Zatem Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu obsługi prawnej przetargu.

Top