Ubezpieczeniowa Kancelaria Brokerska

Regulamin usług odszkodowawczych

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Postanowienia ogólne i definicje pojęć

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną UKB Leofal Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach.
Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej m.in.:

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 );
– Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 101, poz. 926 );
– Prawo telekomunikacyjne – Ustawa Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 nr 171 poz. 1800 ).

Usługi świadczone drogę elektroniczną – wykonanie usługi, która następuje przez wysłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który korzysta z usług świadczonych przez Leofal Sp. z o.o.

Świadczenia odszkodowawcze – wszelkie, przewidziane przepisami prawa czynności, których celem jest naprawienie szkody osobowej lub majątkowej;

Administrator – UKB Leofal Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach.

Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu witryny internetowej lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

2. Usługi świadczone przez Leofal Sp. z o.o.

Usługa konsultacja odszkodowawcza wstępna, po kontakcie drogą elektroniczną lub telefoniczną z Usługobiorcą, polega na ustaleniu istnienia roszczenia o charakterze odszkodowawczym, oraz jego zasadności w oparciu o uzyskane informacji od Usługobiorcy.

Konsultacja odszkodowawcza wstępna opiera się wyłącznie na opisanym w formularzu zgłoszenia szkody stanie faktycznym i nie może stanowić podstawy do podejmowania określonych działań przez Usługobiorcę.

W przypadku, gdy po zapoznaniu się z opisanym stanem faktycznym, Administrator uzna, że konieczne jest podjęcie profesjonalnych działań w zakresie ubezpieczeń lub prawa oraz oszacowania wysokości roszczenia poinformuje Usługobiorcę o tym fakcie, oraz przedstawi ofertę w oparciu o odrębną pisemną umowę miedzy Usługobiorcą a Administratorem.
Administrator informuje, iż odpowiedzi będą udzielanie tylko na pytania w zakresie świadczeń odszkodowawczych.

3. Metodologia i zakres usług

Usługobiorca może przedstawić opis problemu poprzez zgłoszenie szkody z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej: http://www.leofal.pl/zgloszenie-szkody/, a także telefonicznie: 87 566 57 14 poprzez e-mail: szkody@leofal.pl
Po odebraniu zgłoszenia, w terminie 2-3 dni roboczych Administrator skontaktuje się telefonicznie lub na wskazany adres e-mail z Usługobiorcą w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy.
Po zapoznaniu się z opisanym problemem przez Usługobiorcę jeżeli Administrator uzna za konieczne podjęcie określonych działań poinformuje Usługobiorcę, oraz przedstawi ofertę dotyczącą wyspecjalizowanych usług w oparciu o pisemną umowę.

4. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych i następuje wyłącznie po wyrażeniu przez usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu zapytań i rejestracji.

Administrator gromadzi dane osobowe z należytą starannością i odpowiednio chroni przed dostępem do nich osób niepowołanych.

Każdy podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Administrator oświadcza, iż nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu jego działalności oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom.

5. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa Telekomunikacyjnego i Ustawy o ochronie danych osobowych.

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Usługobiorcy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 10 dni.

Regulamin obowiązuje od dnia 08.06.2013 r

Top