Ubezpieczeniowa Kancelaria Brokerska

Ocena ryzyka

Ocena zgodności funkcjonowania, zakresu działalności firmy z obowiązującymi przepisami prawa (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, normy, warunki Ubezpieczycieli) dotyczącymi m.in.:

 • zabezpieczeń p/pożarowych i kradzieżowych,
 • wymagań obligatoryjnych zabezpieczeń w procesach technologicznych produkcji (przywołanie na konkretne przepisy) – m.in. branże maszynowe, chemiczne, wydobywcze kopalin podstawowych, energetyczne, motoryzacyjne, przesyłu mediów gazowych i płynnych i.t.p.,
 • wymagań eksploatacyjnych maszyn i urządzeń (dotyczy także maszyn i systemów CNC – sterowanych komputerowo),
 • zagrożeń wynikających z odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej i za produkt,
 • wymagań w infrastrukturze mieszkaniowej (instalacje, przeglądy, zabezpieczenia, procedury i.t.p.) – dotyczy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni,
 • szacowanie ryzyka za pomocą matryc i map ryzyka,
 • opinie techniczne, raporty i opracowania analityczne dotyczące oceny ryzyk.

W przypadku prowadzenia przez ubezpieczonego działalności produkcyjnej lub usługowej, niezależnie od specyfiki działalności, wielkości, formy własności i rozproszenia terytorialnego, proponujemy przeprowadzenie inżynieryjnej oceny ryzyka.

Pozwala ona na odpowiednio wczesne zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i ich wyeliminowanie przy zastosowaniu nowoczesnych i skutecznych rozwiązań.

Przedstawiciel majątkowy na zlecenie Kancelarii Brokerskiej dokonuje przeglądu ubezpieczonych lokalizacji.

Przegląd ten będzie zawierał:

 • inspekcje poszczególnych lokalizacji,
 • oględziny najbliższego sąsiedztwa lokalizacji pod względem takich ryzyk jak pożarowe czy powodziowe,
 • przegląd obecnego stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych,
 • analizę procesu produkcyjnego pod kątem przerwy w działalności w przypadku zdarzenia szkodowego i ewentualnej utraty zysku,
 • wyliczenie potencjalnej maksymalnej szkody w zakresie ryzyk pożarowych, maszynowych oraz ryzyk następczych w związku z utratą zysku,
 • opracowanie przykładowych scenariuszy szkodowych, których wystąpienie może w znaczący sposób wpłynąć na przerwę w działalności,
 • rekomendacje odnośnie redukcji występujących ryzyk.

Raport ten jest dwojako wykorzystany:

 • jako dokument opisujący ryzyka występujące w działalności przedstawicielstwa załącznik do zapytania ofertowego, przesyłanego zakładom ubezpieczeń, w celu zapoznania ich ze specyfikacją działalności,
 • jako przygotowanie do wdrożenia odpowiednich procedur, które mają ograniczenia mogące wystąpić w konkretnych zdarzeniach szkodowych, a także rekomendacja dotycząca redukcji tych ryzyk.

Korzyści wynikające z przeprowadzenia inżynieryjnej oceny ryzyka:

 • honorowanie wyników audytu przez towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • podstawa uzyskania zniżek przy zawieraniu polis,
 • usprawnienie procesu dochodzenia odszkodowań,
 • skuteczne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji dotyczących bezpieczeństwa budynków, urządzeń oraz instalacji,
 • potwierdzenie zgodności funkcjonowania z wymogami przepisów i norm prawnych,
 • wskazanie optymalnych metod ograniczania ryzyka i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa,
 • niezależna i obiektywna ocena stosowanych zabezpieczeń.
Top